ના Ic ચિપ, ટાઈમર Ic, લીનિયર ઈન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ - BOYARD

મેલેમો અને રોના

શેનઝેન બોયાડે ઈલેક્ટ્રોનિક ટેક્નોલોજી કંપની, લિમિટેડ. ઈ થીહિલો કા 2014 કે મોરેકિસી ઈએ આઈકેમેટસેંગ ઈએ નાંગ લે લેથથામો લે માટલા લા લિસેબેલિસોઆ ત્સા ઈલેક્ટ્રોનિક.

બારેકી બા રોના

molekane01
મોલેકેન2
મોલેકેન3
મોલેકેન4
5
7
6
10

ત્લોહેલા મોલેત્સા વો હાઓ